Fatsumo Sushi - Pass Christian

125 Davis Avenue

Pass Christian, MS 39571

Phone: (228) 222-4647